preskoči na sadržaj

Zdravstveno učilište Zagreb

 > O školi  > Kućni red
 

Temeljem članaka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članaka 28. i 180. Statuta Zdravstvenog učilišta, Školski odbor  na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. donio je

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuje se kućni red u Zdravstvenom učilištu (u daljem tekstu: Učilište). 

 

Članak 2. 

Kućnim se redom u Učilištu utvrđuju: 

1. pravila i obveze ponašanja u Učilištu, unutarnjem i vanjskom prostoru 

2. pravila međusobnih odnosa učenika 

3. pravila međusobnih odnosa učenika i djelatnika

4. radno vrijeme 

5. pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,

    neprijateljstava i nasilja 

6. način postupanja prema imovini u Učilištu 

 

Članak 3. 

Ovaj Pravilnik odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u prostorima Učilišta  

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. 

 

Članak 4.

Kada se određeni oblici ostvarivanja Godišnjeg plana i programa rada Učilišta izvode u prostorima drugih subjekata, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se sukladno Pravilniku o kućnom redu rečenih subjekata. 

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i za vrijeme trajanja  nastave izvan učionica (školski izleti, školske ekskurzije, terenska nastava i slično).

 

Članak 5. 

S odredbama ovog Pravilnika razrednici su dužni na početku svake školske godine upoznati učenike i njihove roditelje odnosno staratelje. 

Ovaj Pravilnik obvezno je istaknut na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Učilišta.

 

II. PRAVILA I OBVEZE PONAŠANJA U UČILIŠTU  U UNUTARNJEM I VANJSKOM PROSTORU 

 

Članak 6. 

Učenici i djelatnici Učilišta te druge osobe mogu boraviti u prostoru Učilišta tijekom radnog vremena,  a izvan radnoga vremena samo uz prethodni dogovor s ravnateljem. 

 

 

Članak 7. 

U svim navedenim prostorima nije dopušteno :

- bacanje smeća ( komadići papira, hrana, žvakaće gume, razna ambalaža i sl.) izvan koševa za otpatke 

- pisanje po zidovima i inventaru 

- prisvajanje tuđih stvari

- ometanje nastavnog procesa ( buka, vikanje, neprimjereno dozivanje, pjevanje... riječju, sve što ometa rad i radnu disciplinu )

- uništavanje opreme, radnog materijala, inventara i prostora u cjelini 

- neprimjereno izražavanje, verbalno i neverbalno, psovanje 

- međusobno vrijeđanje, nasilno ponašanje i sl. 

- lažno predstavljanje ili odbijanje predstavljanja imenom i prezimenom na traženje djelatnika  Učilišta

- unošenje tiskovina, audio i video materijala nepoćudnog sadržaja 

- igranje igara na sreću te sve vrste kartanja ukoliko uključuju neki vid materijalne koristi (npr. igranje s novčanim ulozima)  

- korištenje mobitela i ostalih tehničkih uređaja za vrijeme nastave, a bez prethodnog odobrenja nastavnika. Ako postoji mogućnost, učenici će na početku sata odložiti svoje mobilne telefone na za to predviđeno mjesto.

- unošenje i konzumiranje cigareta, alkohola i sredstava koja izazivaju ovisnost i štete zdravlju ili uzrokuju promjene u ponašanju 

- dovođenje stranih osoba bez odobrenja ravnatelja ili predmetnog nastavnika

- dovođenje životinja 

- unošenje oružja, sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju.

 

Članak 8. 

Djelatnici i učenici Učilišta dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Učilištu. 

 

Članak 9. 

Učenici mogu boraviti u Učilištu u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike odgojno - obrazovnog rada. Prostore Učilišta učenici smiju, u pravilu, napuštati  samo pod velikim odmorom.

Učenik je dužan doći u Učilište najkasnije pet minuta prije početka nastave, a napustiti ga najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obveza. 

Dežurni učenik  dužan je doći u Učilište najkasnije deset minuta prije početka dežurstva, a napustiti ga nakon završetka dežurstva, odnosno završetkom posljednjeg sata u smjeni. 

 

Članak 10. 

Učenici su dužni: 

- dolaziti redovito i na vrijeme na nastavu, vježbe i ostale oblike obrazovnog rada 

- izražavati se pristojno i  kulturno, bez podizanja glasa ili vikanja 

- održavati čistima i urednima prostore Učilišta 

- održavati red i čistoću svog radnog mjesta, pribora  i sl. 

- biti primjereno odjeveni i uredni

- na nastavi nositi radne kute ili majice, ovisno o obrazovnom programu. Kute trebaju biti dugih rukava, bijele boje, dužine do koljena s mogućnošću zakopčavanja. U vrijeme visokih temperatura ( u pravilu od 1. svibnja do 30. rujna ) radne kute nisu obvezne u općeobrazovnim učionicama bez klimatizacije.

- pridržavati se pravila o sigurnosti rada u školskim laboratorijima i kabinetima. Ne smiju nositi kratke hlače ili suknje ( osim u fizio kabinetima ), kao ni otvorenu obuću (sandale, natikače). Nokti ne smiju biti predugi a duga kosa mora biti skupljena u rep ili učvršćena ukosnicama. Predmetni nastavnici dužni su s navedenim pravilima upoznati učenike  uz eventualne dodatne napomene  vezane uz sigurnosne uvjete specifične za određene programe i laboratorije.

- u dvoranama za tjelesnu i zdravstvenu kulturu boraviti isključivo u propisanoj sportskoj odjeći i obući 

- pozdravljati sve nastavnike i ostale djelatnike Učilišta, a za vrijeme vježbi i praktične nastave  u zdravstvenim ustanovama sve zaposlenike i bolesnike.  

 

Članak 11. 

Na znak za početak nastave učenici su obvezni biti na svojim mjestima, pripremljeni za sat. Učenik može svoje mjesto rada promijeniti samo uz dopuštenje razrednika ili predmetnog nastavnika na njegovom  satu. 

U kabinete/laboratorije učenici trebaju ući zajedno s nastavnikom. 

Učenik ne smije napustiti nastavni sat ili prostor Učilišta bez znanja predmetnog nastavnika  odnosno razrednika, ako je  u školi. Ukoliko se učenik ne javi niti jednoj gore navedenoj osobi, smatrat će se da je svojevoljno napustio nastavu, te se satovi izostanka neće moći opravdati. 

U slučaju da se za vrijeme boravka u Učilištu kod nekog od učenika pojavi zdravstveni problem, učenik ili njegovi kolege iz razreda o tome obavješćuju predmetnog nastavnika, razrednika ili stručnu službu, odnosno voditelja smjene ili ravnatelja. Potom netko od navedenih djelatnika o problemu obavješćuje roditelje / staratelje ili odgajatelje učenika.

Djelatnici donose procjenu o potrebi pozivanja hitne pomoći – ako se hitna pomoć pozove, a u međuvremenu ne dođe roditelj/staratelj ili odgajatelj, jedan od djelatnika Učilišta odlazi kolima hitne službe zajedno s učenikom kao pratnja.

Ako učeniku nije dobro, a nema razloga za pozivanje hitne pomoći, učenika se ne smije pustiti samog kući. Po njega treba doći roditelj, odgajatelj ili osoba ovlaštena od strane roditelja. Iznimno, na traženje roditelja i djeteta, učenik može biti pušten i bez pratnje. 

 

Članak 12. 

Učenici koji su zakasnili na početak nastave ili vježbi mogu tiho ući u učionicu samo uz dopuštenje predmetnog nastavnika. 

Način opravdavanja izostanaka, rokovi za donošenje ispričnica, kao i primjereni rokovi javljanja o razlogu izostanka uređuju se Statutom Učilišta.

Učenici koji putuju iz udaljenijih mjesta, u slučaju kašnjenja zbog prometnog zastoja ili neprikladnog  voznog reda, trebaju donijeti odgovarajuću potvrdu. 

Roditelji/staratelji učenika koji putuju iz udaljenijih mjesta dužni su osigurati način na koji će učenik moći dolaziti na vrijeme u Učilište. 

Učenici su opravdane izostanke s vježbi dužni nadoknaditi u dogovoru s predmetnim nastavnikom i razrednikom, ali  na način kojim se ne ometa raspored odrade redovne nastave i vježbi.

 

Članak 13. 

Nastavnik ne smije za vrijeme nastave slati učenika izvan prostora Učilišta ili ga kažnjavati udaljavanjem s nastave.

U slučaju da je takav postupak ipak neizbježan, nastavnik odvodi učenika razredniku, stručnoj službi, voditelju smjene ili ravnatelju.

 

Članak 14. 

Učionice i ostale prostore Učilišta, učenici mogu  uređivati u dogovoru s nastavnikom zaduženim za estetsko uređenje, predmetnim nastavnikom, razrednikom, pedagoškom službom ili ravnateljem. 

 

Članak 15.

Učenici i djelatnici u svoje slobodno vrijeme smiju igrati stolni tenis uz pridržavanje pravila koje propisuje ravnatelj, a koja su istaknuta na zidu pored stola.

U slučaju nepridržavanja  pravila Nastavničko vijeće može donijeti odluku o uklanjanju stola za stolni tenis  iz prostora Učilišta.

 

Članak 16. 

Tijekom boravka u Učilištu, učenici ne smiju koristiti uređaje (mobitele, prijenosna računala, fotoaparate, kamere i sl.) za elektroničko audio ili vizualno snimanje, te pohranu ili prijenos  podataka. Korištenje navedenih uređaja u spomenute svrhe smatra se težim kršenjem  Pravilnika o kućnom redu, osim u slučajevima kada to zahtijeva način izvođenja nastavnih ili izvannastavnih aktivnosti uz dopuštenje predmetnog nastavnika. 

Osobito je  neprihvatljivo objavljivanje snimljenih sadržaja elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu mogu imati povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe.

 

Članak 17. 

Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati. Mali odmor traje 5 minuta, a veliki odmor 15 minuta. 

 

Članak 18. 

U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara. 

Redare određuje razrednik prema abecednom redu. 

Učenici koji su zaduženi za pomaganje nastavnicima u korištenju tehničke opreme u tekućoj  školskoj godini oslobođeni su obavljanja poslova redara. 

Dužnosti redara: 

- dolaze 10 minuta prije početka nastave, pregledaju učionicu te o uočenim  nepravilnostima ili eventualnim   oštećenjima izvješćuju domara, spremačicu, dežurnog nastavnika, predmetnog nastavnika, tajnicu, pedagoga ili ravnatelja.

- pripremaju učionicu za nastavu, brišu školsku ploču i donose, prema potrebi, nastavna sredstva i pomagala 

- u slučaju nedolaska nastavnika 10 minuta nakon početka sata, redari o tome, u pravilu, obavješćuju  voditelja smjene a ukoliko ga ne nađu,  stručnu službu ili ravnatelja Učilišta

- prijavljuju nastavnicima na početku svakog nastavnog sata nenazočne učenike 

- brinu o redu i disciplini za vrijeme odmora 

- izvješćuju nastavnika o zaboravljenim  stvarima  (knjige, bilježnice, olovke, odjeća, nakit i sl.) te ih  odnose dežurnoj spremačici 

- nakon završetka nastave, posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice te o eventualnim  oštećenjima zidova, klupa, stolaca i ostaloga inventara  izvješćuju dežurnog nastavnika ili spremačicu. 

 

 

Članak 19.

Dežurstvo učenika na glavnom ulazu u Učilište određuje voditelj smjene  koji popis dežurnih učenika uz naznačen datum dežurstva objavljuje na oglasnoj ploči Učilišta. 

Ukoliko dežurni učenik ne dođe na vrijeme, zamjenjuje ga sljedeći na popisu. 

Dužnosti dežurnih učenika i djelatnika na glavnom ulazu određuje ravnatelj Odlukom koja je istaknuta na mjestu dežurstva a dežurni učenici je moraju pročitati na početku svog dežurstva.

 

Članak 20. 

Za vrijeme  školskih izleta, ekskurzija i terenske nastave u organizaciji Učilišta, učenici se trebaju ponašati u skladu s  Pravilnikom, Etičkim kodeksom i Statutom Učilišta.

Shodno tome, učenici su dužni:  

- poštivati sve upute razrednika i nastavnika iz pratnje 

- okupljati se u točno vrijeme i na točno zakazanom mjestu 

- pažljivo slušati upute i informacije koje daje voditelj putovanja 

- skrbiti za vlastitu sigurnost i sigurnost drugih učenika 

- u svakom trenutku i na svakom mjestu pristojno se ponašati 

- u slobodno vrijeme poštivati dopušteno vrijeme izlaska i povratka, koje određuju razrednik ili nastavnik iz pratnje 

- u slučaju bilo kakvih problema ili nejasnoća, odmah se obratiti razredniku ili nastavniku iz pratnje. 

 

Tijekom izleta ili putovanja učenicima nije dopušteno: 

- udaljavati se od svoje skupine bez posebnog dopuštenja razrednika ili nastavnika iz pratnje 

- posjedovati ili konzumirati alkohol ili bilo koju vrstu opojnih sredstava 

- svojim ponašanjem ugrožavati vlastitu sigurnost ili sigurnost drugih osoba 

- u hotelu ili na drugom mjestu stvarati buku ili na bilo koji način ometati druge goste 

- napuštati hotel bez izričitog dopuštenja razrednika ili nastavnika iz pratnje 

- oštećivati ili otuđivati imovinu hotela, gostiju ili drugih učenika. 

 

 

III. MEĐUSOBNI ODNOS UČENIKA

Članak 21. 

U međusobnim odnosima učenici: 

- trebaju pružati pomoć drugim učenicima Učilišta 

- trebaju dati primjeren savjet drugim učenicima u skladu s njihovim interesima 

- trebaju poštivati i njegovati spolnu ravnopravnost 

- trebaju informirati druge učenike o događajima u Učilištu 

- dužni su omogućiti drugim učenicima iznošenje vlastitog mišljenja 

- ne smiju ometati druge učenike u učenju i praćenju nastave 

- mogu predlagati osnivanje učeničkih udruga 

- mogu pokrenuti  razne oblike kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih aktivnosti.

 

Članak 22. 

Međusobne sporove učenici ne smiju rješavati svađom i fizičkim obračunom, uvredama, širenjem neistina i sl. 

U slučaju međusobnog spora, učenici su dužni zatražiti pomoć razrednika, dežurnog nastavnika, pedagoginje, psihologinje, voditelja smjene ili ravnatelja Učilišta.

 

 

IV. MEĐUSOBNI ODNOSI UČENIKA I DJELATNIKA UČILIŠTA

Članak 23. 

Učenici su dužni uljudno se odnositi prema nastavnicima, djelatnicima i posjetiteljima Učilišta. 

Učenici su dužni pozdravljati djelatnike Učilišta u školskom prostoru i izvan njega. 

Učenici su dužni ustajanjem pozdraviti osobu koja ulazi u učionicu za vrijeme nastavnog sata. 

 

Članak 24. 

Prilikom ulaska ili izlaska iz Učilišta učenici trebaju dati prednost starijim osobama. 

 

Članak 25. 

Učenici smiju samo uz dopuštenje ulaziti u zbornicu, ured ravnatelja, tajnice, stručnih službi i računovodstva. 

Prilikom ulaska u učionicu ili drugi prostor u kojemu se  održava nastava, učenik najprije treba pokucati, a zatim tiho ući i priopćiti nastavniku razlog dolaska. Zadatak zbog kojeg je došao može izvršiti uz odobrenje nastavnika. 

 

Članak 26. 

Razrednu knjigu na nastavu i s nastave smiju nositi isključivo nastavnici. Nikome nije dopušteno iznošenje razredne knjige izvan Učilišta.

Članak 27.

Djelatnici i roditelji/odgajatelji učenika se u međusobnom ophođenju i ophođenju prema učenicima trebaju pridržavati Etičkog kodeksa djelatnika Učilišta.

 

 

V. RADNO VRIJEME

Članak 28.

Učilište radi u petodnevnom radnom tjednu, a zbog obrazovanja odraslih, iznajmljivanja prostora drugim subjektima ili zbog određenih nadoknada može biti otvoreno i subotom ili nedjeljom.

Radno vrijeme je od 6:00 do 21:00 sat, a nastava se održava u dvije smjene – jutarnjoj i poslijepodnevnoj.  Prvi sat jutarnje smjene počinje u 8:00, a zadnji sat popodnevne smjene završava u 19:05.

 

Članak 29.

Raspored radnog vremena ravnatelja, stručnih suradnika, tajnika, voditelja računovodstva i voditelja smjene u vezi s primanjem stranaka obvezno je istaknut na vratima njihovih ureda odnosno na mrežnoj  stranici Učilišta.

 

Članak 30.

Roditelji mogu razgovarati s nastavnicima u dane primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni nastavnik. 

Raspored primanja roditelja svakog predmetnog nastavnika istaknut je na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Učilišta.

 

Članak 31.

Djelatnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena. U slučaju spriječenosti dolaska na posao, djelatnici škole dužni su o tome pravovremeno i u zakonskom roku obavijestiti ravnatelja Učilišta ili voditelja smjene kako bi se na vrijeme mogla organizirati zamjena. 

Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.

 

Članak 32.

Nakon isteka radnog vremena djelatnici (nastavnici, stručni suradnici, administrativno i pomoćno-tehničko osoblje) su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

 

VI. PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD SOCIJALNO NEPRIHVATLJIVIH PONAŠANJA, DISKRIMINACIJE, NEPRIJATELJSTVA I NASILJA

Članak. 33.

Djelatnici Učilišta u suradnji s učenicima dužni su skrbiti za siguran boravak i rad u Učilištu. 

 

Članak 34

U Učilištu za vrijeme rada dežuraju nastavnici, učenici i tehničko osoblje škole. Učenici i tehničko osoblje dežuraju na ulazu u Učilište, a nastavnici u unutarnjim prostorima. Tehničko osoblje i nastavnici vode brigu i o sigurnosti u vanjskim prostorima Učilišta kada ih koriste učenici.

 

Članak 35.

Radi sigurnosti učenika, djelatnika i imovine u Učilištu se koristi video-nadzor u skladu s posebnim propisima.

 

Članak 36.

Na mjestu dežurstva na vidljivom mjestu moraju biti istaknuti brojevi telefona policije, vatrogasaca, hitne pomoći i Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

  

Članak 37.

U Učilištu je strogo zabranjeno  izražavanje diskriminacije na osnovi rasne ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u građanskim udrugama, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. 

Svatko tko kod drugih uoči postupanje suprotno stavku 1. ovog članka, treba svoje saznanje priopćiti ravnatelju.

 

Članak 38.

U slučajevima sumnje da je došlo do tjelesnog ili emocionalnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja, nesavjesnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika (u daljnjem tekstu nasilno postupanje) s bilo čije strane, djelatnik  će o tome obavijestiti razrednika, stručnog suradnika (psiholog, pedagog) ili voditelja smjene koji će poduzeti odgovarajuće  mjere te o njima izvijestiti ravnatelja Učilišta.

Svi djelatnici Učilišta dužni su u situacijama nasilnog postupanja poštivati Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih djelatnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

 

Članak 39.

U Učilištu je zabranjen svaki oblik nasilja, izražavanja neprijateljstva, nesnošljivosti i drugog neprimjerenog ponašanja. 

Svatko je dužan upozoriti osobu koja protupravnim činjenjem krši zabranu iz stavka 1. ovog članka. Ako se osoba nastavi ponašati na neodgovarajući način treba zatražiti da  se  udalji iz prostora Učilišta.

Ako se osoba ne udalji iz prostora, svakako se treba za pomoć obratiti nadležnoj policijskoj postaji. 

 

Članak 40.

Zbog realizacije specifičnog dijela nastave (vježbe, praktična nastava) učenici trebaju biti osigurani i prema potrebi procijepljeni. Osiguravajuće društvo za svaku školsku godinu biraju roditelji na sastanku Vijeća roditelja u mjesecu rujnu.

 

VII. NAČIN POSTUPANJA PREMA IMOVINI

Članak 41. 

Djelatnici, učenici i druge osobe koje borave u Učilištu dužni su  skrbiti o imovini Učilišta prema načelu dobrog gospodara. 

 

Članak 42. 

Djelatnici i učenici moraju se racionalno koristiti sredstvima Učilišta koja su im stavljena na raspolaganje. 

Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili bilo koji drugi kvar djelatnici i učenici obvezni su prijaviti domaru, voditelju smjene, tajnici ili ravnatelju.    

 

Članak 43. 

Nakon isteka radnog vremena djelatnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije. 

 

Članak 44. 

Učenici su dužni čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva, a knjige posuđene u knjižnici pravodobno neoštećene vratiti. 

 

Članak 45. 

Kod napuštanja školskog prostora djelatnici i učenici trebaju ponijeti svoje stvari. 

Učilište nije odgovorno za nestanak stvari osoba iz stavka 1. ovog članka tijekom njihova boravka u školskom prostoru. 

 

Članak 46. 

Djelatnici, učenici i druge osobe odgovorne su za štetu koju počine na imovini Učilišta prema Zakonu o obveznim odnosima.

 

Članak 47.

Pisane materijale (školska dokumentacija, pedagoška dokumentacija, osobna dokumentacija i sl.) i školski inventar smije se iznositi iz škole samo uz odobrenje ravnatelja.

 

 

VIII. KRŠENJE PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU

Članak 48. 

Postupanje prema odredbama ovog Pravilnika sastavni je dio radnih obveza djelatnika, učenika i posjetitelja Učilišta.. 

Djelatnici, učenici i posjetitelji koji postupe suprotno odredbama ovoga Pravilnika odgovorni su prema Statutu i općim aktima Učilišta.

 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 49.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Učilišta.

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči 11.07.2018.

 

Članak 50.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Odluka o kućnom redu od 12. 3. 2009.

                            

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:                 

Nevenka Vranić, vzt.

 

 


Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Raspored zvona
 
 

1. i 3. u A smjeni,

2. i 4. u B smjeni

1. sat 8:00 - 8:40
2. sat 8:45 - 9:25
VELIKI ODMOR - 15 min
3. sat 9:40 - 10:20
4. sat 10:25 - 11:05
5. sat 11:10 - 11:50
6. sat 11:55 - 12:35
7. / 0. sat 12.40 - 13:20
1. sat 13:25 - 14:05
2. sat 14:10 - 14:50
VELIKI ODMOR - 15 min
3. sat 15:05 - 15:45
4. sat 15:50 - 16:30
5. sat 16:35 - 17:15
6. sat 17:20 - 18:00

2. i 4. u  A smjeni,

1. i 3. u B smjeni

 

1. sat 8:00 - 8:45
2. sat 8:50 - 9:35
VELIKI ODMOR - 15 min
3. sat 9:50 - 10:35
4. sat 10:40 - 11:25
5. sat 11:30 - 12:15
6. sat 12:20 - 13:05
7./0. sat 13:10 - 13:55
1. sat 14:00 - 14:45
2. sat 14:50- 15:35
VELIKI ODMOR - 15 min
3. sat 15:50 - 16:35
4. sat 16:40 - 17:25
5. sat 17:30 - 18:15
6. sat 18:20 - 19:05

Poštovani roditelji, na našu web stranicu običavamo stavljati bilješke o aktivnostima koje provodimo popraćene fotografijama  naših učenika.  Ukoliko među vama ima roditelja koji ne žele da fotografija njihove djece bude u tom kontekstu objavljena, najljepše molimo da se osobno javite u Pedagošku službu i o tome nas izvijestite. Uprava  Zdravstvenog učilišta, 25.9.2013.

Brojač posjeta
Ispis statistike od 13. 11. 2012.

Ukupno: 1143244
Ovaj mjesec: 11425
Ovaj tjedan: 1257
CMS za škole logo
Zdravstveno učilište Zagreb / Medvedgradska 55, HR-10000 Zagreb / ss-zdravstveno-uciliste-zg.skole.hr / ured@ss-zdravstveno-uciliste-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju