preskoči na sadržaj

Zdravstveno učilište Zagreb

 

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N 87/08,86/09,92/10.105/10- ispravak, 90/11,16/12 i 86/12, 12 i 126/12- pročišćeni tekst, 94713 i 152/14) Školski odbor Zdravstvenog učilišta, Zagreb, Medvedgradska 55 na 17. sjednici održanoj 30.09.2105. uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba, KLASA:  602-03/15-02/2, URROJ:  251-05-15-27 od 16.07.2015., donio je

S T A T U T

ZDRAVSTVENOGA   UČILIŠTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Škole, izricanje pedagoških mjera te druga pitanja  te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zdravstvenog učilišta (u daljnjem tekstu: Učilište).

Izrazi koji se koriste u ovom statutu, a koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Učilište je javna ustanova koja obavlja srednje obrazovanje.

Učilište je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu te u zajednički elektronski upis ustanova osnovnog i srednjeg školstva ministarstva nadležnog za obrazovanje ( u daljnjem tekstu : Ministarstvo).

Članak 3.

Osnivač Učilišta je Grad Zagreb (u daljnjem tekstu: Osnivač).

Učilište je pravni sljednik Škole za zdravstvene tehničare.

Članak 4.

Naziv Učilišta je Zdravstveno učilište. Skraćeni naziv je Učilište.

Sjedište Učilišta je u Zagrebu, Medvedgradska 55.

Članak 5.

Učilište može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača.

Članak 6.

Naziv Škole mora biti istaknut na zgradi na kojoj je njeno sjedište i gdje obavlja djelatnost srednjeg obrazovanja.

Članak 7.

Učilište ima Dan Učilišta.

Dan Učilišta je 7. travnja.

Članak 8.

U radu Učilište koristi:

1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis : Republika Hrvatska, Zdravstveno učilište zagreb, u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske.

2. Pečat promjera 24 mm, na kojem je uz obod naziv i sjedište Učilišta.

3. Pečat promjera 24 mm, na kojem je uz naziv i sjedište Učilišta upisana i riječ: Knjižnica.

4. Štambilj pravokutnog oblika širine 12 mm i dužine 62 mm, koji sadrži naziv i Sjedište Učilišta.

Pečatom iz stavka1.toč. 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Učilište izdaje i akti koje Učilište donosi u okviru svojih ovlasti.

Pečat iz stavka 1. toč.2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno-financijsko poslovanje.  

Pečat iz stavka 1. toč.3.ovoga članka rabi se za poslovanje knjižnice.

Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Učilišta.

Svaki pečat ima svoj broj.

O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

Članak 9.

Učilište zastupa i predstavlja ravnatelj ili osoba koju ravnatelj ovlasti.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Učilište u pravnom prometu sukladno zakonu kojim se uređuju obvezni odnosi.

U slučaju sudskog spora između Učilišta i ravnatelja, Učilište zastupa predsjednik školskog odbora ili osoba koju za to pisano opunomoći.

 

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak  10.

Učilište obavlja djelatnost srednjeg školstva i ostvaruje program strukovne škole za stjecanje srednje stručne spreme u području:

a) redovito školovanje učenika u programima zdravstva za zanimanje:

zdravstveno-laboratorijski tehničar/zdravstveno-laboratorijska  tehničarka
farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka
sanitarni tehničar/sanitarna tehničarka
dentalni tehničar/ dentalna tehničarka
fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka
medicinski kozmetičar/medicinska kozmetičarka
dentalni asistent/dentalna asistentica

b) Programi izobrazbe za zanimanja iz osobnih usluga:

kozmetičar/kozmetičarka

c) Programi izobrazbe odraslih za stjecanje srednje stručne spreme:

zdravstveno-laboratorijski tehničar/zdravstveno-laboratorijska tehničarka
farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka
kozmetičar/kozmetičarka
sanitarni tehničar/sanitarna tehničarka
fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka

d) Programi usavršavanja za poslove:

voditelj tehnoloških procesa u farmaceutskoj industriji
zdravstveno-laboratorijski tehničar/zdravstveno-laboratorijska tehničarka – citotehničar/citotehničarka
medicinska sestra/medicinski tehničar u stomatologiji

Djelatnost Učilišta može biti i pružanje zdravstvenih i osobnih usluga ako su u funkciji iz prethodnog stavka.

Djelatnost iz stavka 1. ovog članka Učilište obavlja kao javnu službu.

Članak 11.

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Učilištu na temelju nacionalnog kurikuluma, školskog kurikuluma i nastavnog plana i programa. 

Članak 12.

Učilište radi na temelju školskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma  i godišnjeg plana i programa rada.

Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje dugoročne i kratkoročni plan i program rada Učilišta s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, nastavni plan i program izbornih predmeta i druge odgojno- obrazovne aktivnosti te programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

Školski kurikulum donosi Školski odbor do 30. rujna tekuće školske godine na prijedlog Nastavničkog vijeća.

Godišnji plan i program rada učilišta, na temelju nastavnog plana i programa  i školskog kurikuluma , na prijedlog ravnatelja donosi Školski odbor najkasnije do 30. rujna tekuće školske godine.

Školski kurikulum i godišnji plan i program objavljuje se na mrežnim stranicama Učilišta u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Učilište je dužno elektroničkim putem Ministarstvu dostaviti plan i program te školski kurikulum do 5 listopada tekuće godine.

Članak 13.

Učilište izvodi nastavu u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene skladu s godišnjim planom i programom rada.

Članak 14.

Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Učilište izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Programi se izvode putem predavanja, vježbi i seminara prema nastavnom planu i programu i školskom kurikulumu.

Članak 15.

Obrazovne aktivnosti (izleti,ekskurzije i sl.) koje su izrijekom u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa u skladu s godišnjim planom i programom rada i školskim kurikulumom, Učilište može izvoditi i izvan mjesta u kojem ima sjedište.

Članak 16.

Nastava u Učilištu  se organizira  u  razredima odnosno u klasičnim i specijaliziranim učionicama te drugim prostorima primjerenim nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima.

Stručna praksa, praktična nastava  i vježbe izvode se u laboratorijima, praktikumima i  u zdravstvenim ustanovama.

Članak 17.

Radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika, Učilište organizira posebne izvannastavne aktivnosti.

Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Učilištu.

Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike,ali se učenicima mogu priznati kao ispunjavanje školskih obveza.

Članak 18.

Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti,rad u izvanškolskim aktivnostima Nastavničko vijeće može priznati kao ispunjavanje školskih obaveza.

Članak 19.

U svezi s obavljanjem djelatnosti,Učilište surađuje s susjednim školama, školama u inozemstvu,drugim ustanovama,udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 20.

Učilište ima knjižnicu .

Školska knjižnica čini sastavni dio obrazovnog procesa Učilišta.

Članak 21.

Učilište može imati učeničku zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti.

Učenička zadruga dragovoljna je interesna učenička organizacija koja pridonosi postizanju odgojno-obrazovnih i društveno-gospodarskih ciljeva Učilišta jer omogućuje stjecanje radno-tehničkog,gospodarskog,ekološkog odgoja i obrazovanja,razvoj sposobnosti,i korisno provođenje slobodnog vremena.

Učenička zadruga osniva sekcije, koje su temeljne odgojno-obrazovne i radne jedinice zadruge. 

Članak 22.

Učilište može stavljati u promet proizvode nastale kao rezultata rada učenika.

Sredstva stečena prometom proizvoda i usluga učeničke zadruge posebno se evidentiraju,a mogu se uporabiti za rad učeničke zadruge i unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada Učilišta.

Članak 23.

Tijela  zadruge su skupština i uprava zadruge.

Skupštinu čine svi članovi zadruge.

Upravu čine zadružni odbor,predsjednik i tajnik zadruge.

Članove zadružnog odbora, voditelj sekcija i stručnog voditelja učeničke zadruge imenuje Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća i uz prethodnu suglasnost uprave zadruge.

Zadružni odbor donosi pravila učeničke zadruge,kojim se utvrđuju statusna obilježja, način obavljanja djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,ovlasti tijela zadruge i druga važna pitanja za rad učeničke zadruge.

Pravila iz stavka 5.ovog članka potvrđuje Školski odbor.

Članak 24.

Učilište može imati sportsko društvo.

U  školskom sportskom društvu okupljaju se učenici radi provođenja izvannastavnih sportskih aktivnosti i sudjelovanja na školskim športskim natjecanjima.

Odluku o osnivanju školskog športskog društva donosi Školski odbor.

 

III.  USTROJSTVO UČILIŠTA

Članak 25.

U Učilištu se ustrojavaju dvije službe:

1.stručno-pedagoška

2.administrativno-tehnička.

Stručno-pedagoška služba obavlja poslove vezane u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima, vođenjem pedagoške dokumentacije i evidencije, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Učilišta, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem tekstu: Zakon) provedbenim propisima, godišnjem planom i programom rada Učilišta i školskim kurikulumom.

Administrativno tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa Zakonom, provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Učilišta.

Članak 26.

Unutarnji rad i život Učilišta uređuje se  Kućnim redom Učilišta. Kućnim redom uređuju se:

- pravila i obveze ponašanja u Učilištu, unutarnjem i vanjskom prostoru,
- pravila međusobnih odnosa učenika,
- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
- radno vrijeme,
- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije i nasilja
- način postupanja prema imovini.

Kućni red donosi Školski odbor  nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.

Članak 27.

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih aktivnosti u Učilištu donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću,Vijeću roditelja i Vijeću učenika.

 

IV. TIJELA UČILIŠTA

1.ŠKOLSKI ODBOR

Članak 28.

Školom upravlja Školski odbor.

Školski odbor:

1. imenuje:

- ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje ( u daljnjem tekstu: Ministar).

- članove Povjerenstva za kvalitetu

2. razrješuje:

- ravnatelja Učilišta

- članove Povjerenstva za kvalitetu,

3. donosi:

- Statut na prijedlog ravnatelja uz prethodnu suglasnost Gradske Skupštine Grada Zagreba,

- školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja

- Poslovnik o radu Školskog odbora,

- Kućni red ,

-  Etički  kodeks,

- odluku o osnivanju  školskog športskog društva,

- godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Učilišta i nadzire njegovo izvršavanje

- financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja Učilišta.

- druge opće akte Učilišta na prijedlog ravnatelja  

4. odlučuje uz suglasnost Osnivača:

- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina

- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kn bez PDV-a,

- o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale  pokretne imovine čija  pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kn bez PDV-a,

- o korištenju financijskih sredstava ostvarenih iz vlastitih prihoda

- o davanju u zakup objekata i prostora ili mijenjanju namjene objekata i prostora

- o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno zaduživanje

- o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja kojima vrijednost prelazi 70.000,000 kuna bez PDV-a.     

5. odlučuje:

- o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa

- o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti na prijedlog ravnatelja

- o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale  pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost od 20.000,00 do 70.000,00 kn bez PDV-a,

- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine Učilišta čija je vrijednost od 20.000,00 do 70.000,00 kuna bez PDV-a.

- o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja kojih vrijednost  ne prelazi 70,000,00 kn bez PDV-a.

- o uporabi dobiti u skladu s odlukama Osnivača

- u drugom stupnju o aktima koje Učilište donosi na temelju javnih ovlasti, ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim Statutom  nije određeno drugo nadležno tijelo.        

6.predlaže Osnivaču:

- promjenu djelatnosti

- i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava

7. razmatra:

- rezultate obrazovnog rada, 

- prijedloge Vijeća roditelja,

- prijedloge Vijeća učenika,

-  predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Učilišta,

8. daje:

- Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Učilištu,

- ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u Učilištu

9. osniva:

- učeničku zadrugu

- učeničke klubove i društva  

10. potvrđuje:

- pravila učeničke zadruge.                               

11. imenuje:

- članove zadružnog odbora, voditelje sekcija i stručnog voditelja učeničke zadruge na prijedlog Nastavničkog vijeća i uz prethodnu suglasnost uprave zadruge.

Školski odbor donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima Učilišta.

Članak 29.

Školski odbor ima sedam članova, od kojih jednog člana bira i razrješuje Radničko vijeće, a ako Radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem,na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana,a ostalih šest članova imenuje i razrješava:

- Nastavničko vijeće dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,

- Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole

- Osnivač tri člana samostalno.

Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.       

Članak 30.

Izbor osoba iz reda nastavnika i stručnih suradnika za članove Školskog odbora obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća tajnim glasovanjem.

Sjednicu Nastavničkog vijeća saziva ravnatelj.

Za provođenje izbora Nastavničko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.

Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.

Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.

O izborima se vodi zapisnik.

Članak 31.

Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika mogu predlagati svi članovi Nastavničkog vijeća.

Svaki nastavnik i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.

Za članove Školskog odbora obavezno se predlaže više kandidata nego što se bira.

Kandidatom se smatra svaki nastavnik i stručni suradnik koji je pisanom izjavom prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.

Članak 32.

Prema redoslijedu kandidature izborno povjerenstvo popisuje kandidate za Školski odbor.

Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu prema abecednom redu.

Članak 33.

Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.

Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

- naznaku da se izbor odnosi na kandidata za članove Školskog odbora

- broj kandidata koji se biraju u Školski odbor

- ime i prezime kandidata

Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.

Članak 34.

Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Nastavničkog vijeća.

Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 35.

Kad birač uđe u prostoriju u kojoj se glasuje, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.

Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.

Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena najviše dva kandidata.

Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.

Članak 36.

Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i utvrđuje rezultate glasovanja.

Ako dva ili više kandidata dobiju isti ili najveći broj glasova, glasovanje se za te kandidate ponavlja, sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.

Nastavničko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.

U slučaju iz stavka 3. glasovanje ili cijeli postupak izbora se ponavlja ovisno o utvrđenim nepravilnostima.

Nakon prihvaćanja rezultata glasovanja Nastavničko vijeće imenuje za članove Školskog odbora dva kandidata iz reda nastavnika i stručnih suradnika koji su dobili najveći broj glasova.

Članak 37.

O imenovanim članovima Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika svi radnici Učilišta izvještavaju se putem oglasne ploče.

Članak 38.

Jednog člana Školskog odora iz reda roditelja koji nije radnik Učilišta imenuje Vijeće roditelja.

Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici Vijeća roditelja.

Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu.

Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu.

O izboru člana Školskog odbora Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem.

U slučaju  da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.

Za člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja imenuje se kandidat  koji je izabran većinom glasova nazočnih članova Vijeća roditelja.

O imenovanom članu školskog odbora iz reda roditelja  svi radnici Učilišta izvješćuju se putem oglasne ploče.

Članak 39.

Školski odbor  se može  konstituirati ako je imenovana većina članova Školskog odbora.

Konstituirajuću sjednicu Školskog odbora saziva ravnatelj najkasnije u roku od 15 dana nakon što je imenovana većina članova Školskog odbora.

Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.

Članak 40.

Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:

- izviješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora,

- verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora,

- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.

Članak 41 .

Verifikaciju mandata imenovanih članova školskog odbora obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom indetiteta pojedinog člana s podacima iz akta o imenovanju.

Članak 42.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora ože biti izabran svaki član Školskog odbora  prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.

O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora članovi Školskog odbora  glasuju javno dizanjem ruke.

Nakon izbora predsjednika školskog odbora predsjedavatelj sjednice predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.

O konstituiranju Školskog odbora ravnatelj je dužan izvijestiti Osnivača najkasnije u roku do pet dana od dana konstituiranja.

Članak 43.

Školski odbor radi na sjednicama.

Sjednice Školskog odbora održavaju se prema potrebi.

Sjednice Školskog odbora održavaju se u sjedištu Učilišta.

Članak 44 .

Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov zamjenik.

Prijedlog za sazivanje može dati svaki član Školskog odbora.

Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova Školskog odbora ili ravnatelj.

Ako predsjednik Školskog odbora, u slučaju iz stavka 3. ovog članka ne sazove sjednicu,  a radi se o potrebi hitnog odlučivanja  te zakonitosti rada Učilišta, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.

Članak 45.

Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pisanom obliku s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za sjednicu, najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno, odnosno telefonskim putem.

Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Učilišta te po potrebi izvjestiteljima o pojedinim pitanjima  u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.

Jedan primjerak poziva s primjerkom dnevnog reda za sjednicu stavlja se na oglasnu ploču Učilišta.u roku određenom u stavku 1. ovog članka.

Članak 46.

O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.

Sjednica se može tonski snimati.

Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem.

Članak 47.

Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga akata i druge poslove.

Članovi povjerenstava i radnih skupna imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.

Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.                                      

Članak 48.

Za članove povjerenstva i radnih skupina imenuju se radnici Učilišta uz njihovu prethodnu suglasnost ako rad u povjerenstvu nije radnikova ugovorna radna obveza.

Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno,Školski odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Učilišta uz njihovu suglasnost.

Članak 49.

Školski odbor odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je to statutom ili Poslovnikom o radu Školskog odbora određeno da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga.

Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga za koji glasuju.

Članak 50.

Školski odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice.

Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice objavljuje je li određeni prijedlog usvojen ili odbijen.

Odluke Školskog odbora potpisuje predsjedavajući.

Članak  51.

Način tajnog glasovanja,sazivanje i vođenje sjednice Školskog odbora i druga pitanja pobliže se uređuju Poslovnikom o radu Školskog odbora.

Članak 52.

Član Školskog odbora bit će razriješen članstva u Školskom odboru i prije isteka mandata:

kad sam to zatraži,
kad Školski odbor utvrdi da član ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili ovim Statutom,
kad to zatraži prosvjetni inspektor,
kad član imenovan od Nastavničkog vijeća bude pravomoćno osuđen ili kada protiv njega bude pokrenut kazneni postupak zbog osnovane sumnje o počinjenju kaznenog djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
ako ponašanjem povrijedi ugled i obvezu koju obnaša,
bez opravdanog razloga ne prisustvuje na tri uzastopne sjednice,
ako mu kao nastavniku ili stručnom suradniku prestane radni odnos,
ako djetetu člana imenovanog na prijedlog Vijeća roditelja prestane status redovnog učenika.

Mandat članu Školskog odbora iz reda roditelja prestaje u roku od 60 dana od dana kad je prestalo školovanje učenika u Učilištu.

Članak 53.

Razrješenje člana Školskog odbora pokreće Školski odbor, prosvjetni inspektor ili tijelo kojega je imenovalo za člana Školskog odbora.

Razrješenje člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika i razrješenje člana Školskog odbora iz reda roditelja Nastavničko vijeće, odnosno Vijeće roditelja utvrđuju po istom postupku kao i imenovanje kandidata za članove Školskog odbora.

Članak 54.

Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne obavlja poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa  zakonom, aktom o osnivanju ili ovim statutom ili ako te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Učilišta.

Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport ( u daljnjem tekstu: Gradski ured).

Odlukom o raspuštanju imenuje se Povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski odbor.

 

2. RAVNATELJ

Članak 55.

Učilište ima ravnatelja.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Učilišta.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Učilišta.

Članak 56.

Ravnatelj:

- organizira i vodi rad i poslovanje Učilišta
- predstavlja i zastupa Učilište
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Učilišta
- zastupa Učilište u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte
- predlaže Školskom odboru  financijski plan, te polugodišnji  i godišnji obračun,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, a samostalno u slučaju  kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana.
-odlučuje o broju,uporabi i čuvanju pečata i štambilja,
- provodi odluke stručnih tijela i Školskog odbora
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad nastavnika i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- planira rad, saziva i vodi sjednice Nastavničkog vijeća
- imenuje razrednike i voditelje smjena,
- imenuje povjerenstva sukladno Zakonu,
- poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvršavanja poslova ili zbog neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa
- poduzima mjere zaštite prava učenika i prijavljuje svako kršenje tih prava nadležnim tijelima,
- odgovara za sigurnost učenika, nastavnika,stručnih suradnika i ostalih radnika te poduzima sve mjere za poboljšanje njihove sigurnosti.
- surađuje s učenicima i roditeljima
- surađuje s Osnivačem, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim tijelima
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu
- odlučuje o  pedagoškim mjerama za koje je ovlašten
- sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o investicijskim radovima do 20.000,00 kn bez PDV-a, a preko 20.000,00 kn bez PDV-a prema prethodnoj odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti Osnivača

- izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim radnicima rješenje o rasporedu radnog vremena
- sudjeluje u radu Školskog odbora, ali bez prava odlučivanja
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja
- saziva sjednice Nastavničkog vijeća
- izvješćuje Osnivača o konstituiranju Školskog odbora
- predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za kojeg postoji osnovana sumnja da u je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost
- upućuje radnike na redovite liječničke preglede
- izvješćuje kolegijalna  tijela o nalazima i odlukama pravnog i stručnog nadzora
- izvješćuje Gradski ured o nemogućnosti konstituiranja Školskog odbora
- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Učilišta te poslove za koje izrijekom propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Učilišta.

Članak 57.

Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Učilišta.

Članak 58.

Ravnatelj Učilišta mora ispunjavati slijedeće uvjete: 

- završen studij odgovarajuće vrste na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u Učilištu, a koji može biti: sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički stručni studij

- uvjete propisane člankom 106.Zakona

- najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Članak 59.

Ravnatelj se imenuje na 5 godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Ravnatelja imenuje odlukom Školski odbor uz prethodnu suglasnost Ministra.

Smatra se da je Ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati suglasnost u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.

Školski odbor je obavezan nakon dobivene suglasnosti za imenovanje ravnatelja u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stavka 3. Ovoga članka donijeti odluku o imenovanju kandidata za ravnatelja za kojega je zatražio prethodnu suglasnost.

Članak 60.

Ravnatelj se imenuje na temelju  javnog natječaja, koji raspisuje Školski odbor.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku, na  način da može biti dostupan svim zainteresiranim kandidatima na području Republike Hrvatske.

U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati,vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave na natječaj i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.

Natječaj traje 15 dana, osim ako Školski odbor ne odluči da natječaj traje 8 dana.

Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave,obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu nadležnog suda.

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

O tužbi odlučuje nadležni sud.

Članak 61.

Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Učilišta ponude je potrebno urudžbirati, neotvorene, a predsjednik Školskog odbora ih otvara na sjednici Školskog odbora.

Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom te je za svaki otvorenu ponudu potrebno utvrditi:

- ispunjava li kandidat uvjete natječaja i

- je li ponuda dostavljena u propisanom roku.

Članak 62.

Kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su ponude dostavili u roku Školski odbor može pozvati na razgovor.

O razgovorima sa kandidatima vodi se poseban zapisnik, a zapisnik vodi član Školskog odbora kojeg odredi predsjednik Školskog odbora.

Članak 63.

Školski odbor na sjednici utvrđuje abecednim redom izbornu listu kandidata za izbor ravnatelja koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku.

Predsjednik Školskog odbora dužan je utvrđenu listu kandidata za izbor ravnatelja iz stavka 1. Ovog članka objaviti na oglasnoj ploči Učilišta.

Predsjednik školskog odbora dužan je utvrđenu listu kandidata za izbor ravnatelja iz stavka 1. Ovog članka s preslikama ponuda kandidata dostaviti Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i zboru radnika radi donošenja stajališta o kandidatima.

Sjednicu Nastavničkog vijeća i sjednica zbora radnika saziva ravnatelj, a sjednicu Vijeća roditelja saziva predsjednik Vijeća roditelja.

Sjednica Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te zbora radnika saziva se u roku od 5 dana od dana dostave utvrđene liste kandidata za izbor ravnatelja s preslikama ponuda kandidata.

Predsjednik Školskog odbora/ zamjenik odnosno predsjednik Vijeća roditelja dužni su upoznati članove Nastavničkog vijeća, zbora radnika i članove Vijeća roditelja  s ponudama kandidata za ravnatelja.

Stajalište Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i zbora radnika donose se na sjednicama tih tijela tajnim glasovanjem o čemu se pisani zaključak dostavlja Školskom odboru.

Članak 64.

Na sjednici Nastavničkog vijeća i zbora radnika te na sjednici Vijeća roditelja imenuje se povjerenstvo za donošenje stajališta u postupku izbora i imenovanja ravnatelja ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima tri člana od kojih se jedan imenuje predsjednikom. Kandidat za ravnatelja ne može biti član Povjerenstva.

Povjerenstvo priprema glasačke listiće na kojima se kandidati za ravnatelja navode abecednim redom, a broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i zbora radnika nazočnih na sjednici.

Povjerenstvo osigurava tajnost glasovanja. Za vrijeme glasovanja obvezna je prisutnost svih članova povjerenstva.

Glasački listić sadrži:

1. naznaku da se glasovanje provodi radi donošenja stajališta o kandidatima za izbor ravnatelja.

2. popis kandidata za ravnatelja abecednim redom.

3. Naznaku načina glasovanja- zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata

Ispred prezimena svakog kandidata za ravnatelja upisuje se redni broj, a glasački listić ovjerava se pečatom Učilišta.

Svaki član Nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i zbora radnika treba izraziti stajalište na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata za ravnatelja,

Svaki drugačiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.

Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina nazočnih članova Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i zbora radnika.

Nakon obavljenog glasovanja Povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i sastavlja listu kandidata  prema broju dobivenih glasova.

Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, za te kandidate ponoviti će se glasovanje, sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.

Povjerenstvo na sjednici objavljuje rezultate glasovanja te o rezultatima glasovanja odmah dostavlja pisani zaključak Školskom odboru.

Članak 65.

Školski odbor odlučuje o izboru ravnatelja javnim glasovanjem.

Javno glasovanje provodi se tako da se članovi Školskog odbora dizanjem ruke izjasne o kandidatu za kojeg glasuju.

Za ravnatelja Učilišta izabran je kandidat koji je dobio većinu ukupnog broja glasova članova Školskog odbora.

Rezultate glasovanja utvrđuje predsjednik Školskog odbora.

Odluka o izboru ravnatelja dostavlja se Ministru na davanje prethodne suglasnosti.

Članak 66.

Odluku o imenovanju ravnatelja Školski odbor donosi u roku utvrđenom člankom 59. stavkom 4. Ovog Statuta.

Odlukom o imenovanju ravnatelja školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.

S imenovanim ravnateljem Školski odbor sklapa ugovor o radu na rok od pet godina u punom radnom vremenu. 

Članak 67.

U postupku izbora i imenovanja ravnatelja  članovi Školskog odbora iz redova nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja na sjednici su obvezni zastupati i iznositi stajališta tijela koje ih je imenovalo i izabralo u Školski odbor. Član Školskog odbora kojeg bira radničko vijeće  ili ako radničko vijeće nije utemeljeno kojeg bira zbor radnika na sjednici je obvezan zastupati i iznositi stajališta zbora radnika.

Članak 68.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja ravnatelja Učilišta na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najduže do godinu dan.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za nastavnika odnosno stručnog suradnika. 

Ako se u natječajnom postupku za ravnatelja ne izvrši izbor zbog uskrate prethodne suglasnosti Ministra, osoba kojoj je suglasnost uskraćena ne može biti imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja.

Članak 69.

Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Školskom odboru i Osnivaču.

Članak 70.

Ako ravnatelj zaključi da opći ili pojedinačni akt  kolegijalnog tijela, osim pojedinačnih akata čija se valjanost preispituje u upravnom ili sudskom postupku, u suprotnosti sa zakonom ili podzakonskim aktom, upozorit će na to tijelo koje je akt donijelo. Ako i poslije upozorenja ovlašteno tijelo ne promijeni sporni akt, odnosno stavi akt van snage, ravnatelj će predložiti tijelu koje obavlja nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Učilišta da takav akt obustavi od izvršenja.

Do donošenja akta nadzornog tijela kojim  se rješava o prijedlogu obustave izvršenja općeg ili pojedinačnog akta, tijelo čiji se akt preispituje, ne smije izvršiti odredbe toga akta.

Članak  71.

Ravnatelja razrješava Školski odbor.

Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja:

- u  slučajevima propisanim člankom 44. Zakona o ustanovama

- kada krši ugovorne obveze

- kada zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Učilišta

Kada Školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje, zatražit će od ravnatelja da se u primjerenom roku koji mu je odredio Školski odbor očituje o tim razlozima.

Nakon ravnateljeva očitovanja o razlozima razrješenja , odnosno nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja Školski odbor odlučit će tajnim glasovanjem.

Školski odbor može razriješiti ravnatelja i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za razrješenje ravnatelja izvješćuje Ministra,

Ukoliko Školski odbor ne razriješi ravnatelja   na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ravnatelja će razriješiti Ministar.

Članak72.

Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje  propisani zakonom  i ovim statutom.

Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku 30 dana od dana primitka odluke o razrješenju.

Članak 73.

U slučaju razrješenja ravnatelja Učilišta Školski odbor imenovati će vršitelja dužnosti ravnatelja  iz redova nastavnika i stručnih suradnika , a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisati će natječaj  za izbor ravnatelja.

Članak 74.

Osim u slučajevima iz članka 68. i članka 73. ovog Statuta, Školski odbor imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja i u drugim slučajevima kada Učilište nema ravnatelja.

Članak 75.

Ravnatelj Učilišta u slučaju privremene spriječenosti  u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba iz reda Nastavničkog vijeća koju za to odredi Školski odbor na prijedlog članova Školskog odbora i imenovanih iz reda Nastavničkog vijeća, a u roku tri dana od početka spriječenosti ravnatelja Učilišta.

Školski odbor će za osobu koja zamjenjuje ravnatelja odrediti člana Nastavničko vijeća koji nije član Školskog odbora i koji se prethodno suglasi s imenovanjem.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima  prava, ovlasti i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

Školski odbor može u svakom trenutku odrediti drugu osobu da zamjenjuje ravnatelja.

 

3. STRUČNA TIJELA

Članak 76.

Stručna tijela Učilišta su:

Nastavničko vijeće
Razredno vijeće

 

Ostala tijela Učilišta su:

razrednik
stručni aktivi:

stručni aktivi općeobrazovnih predmeta
stručni aktivi strukovnih obrazovnih programa

Stručno-pedagoška služba
Stručni kolegij

Članak 77.

Nastavničko vijeće  čine svi nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Učilišta.

Nastavničko vijeće:

- obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada  Škole, - na prijedlog ravnatelja ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine,
- predlaže školskom odboru školski kurikulum po pribavljenom mišljenju Vijeća roditelja,
- predlaže imenovanje razrednika i voditelje smjena,
- predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika,
- predlaže članove Povjerenstva za kvalitetu,
- sudjeluje u dogovoru s ravnateljem u osnivanju stručnih aktiva i imenovanju njihovih voditelja,
- određuje članove povjerenstva za polaganje ispita iz nastavnog predmeta iz kojeg učenik nije zadovoljan zaključenom ocjenom,
- određuje termine održavanja popravnih ispita,
- određuje sadržaj te način i rokove polaganja razlikovnih, odnosno dopunskih ispita,
- utvrđuje trajanje dopunskog rada po nastavnim predmetima,
- utvrđuje uvjete, način i postupak obrazovanja učenika koji imaju status kategoriziranog sportaša darovitih učenika u umjetničkim programima te učenika koji se pripremaju za međunarodna natjecanja,
- donosi konačnu odluku o ocjeni iz vladanja učenika,
- donosi odluku o promjeni programa učenika unutar škole, odnosno odluku o prelasku učenika iz druge škole,
- odlučuje o priznavanju inozemnih školskih kvalifikacija radi nastavka obrazovanja,
- donosi odluku o upisu učenika koji je prekinuo srednje obrazovanje,
- donosi prijedlog o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskoga jezika,
- imenuje i razrješuje dva člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno,
- predlaže primjereni program srednjeg obrazovanja za učenika s teškoćama u razvoju,
- predlaže članove zadružnog odbora, voditelje sekcija i stručnog voditelja učeničke zadruge,
- na prijedlog nadležnog liječnika Škole - specijaliste školske medicine, donosi odluku o oslobađanju od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju učenika,
- daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti te uvjetima za odvijanje odgojno- obrazovnog rada,
- donosi stajalište u postupku izbora i imenovanja ravnatelja,
- raspravlja o etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi i Kućnom redu prije njihova donošenja,                       - obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima.

Članak 78.

Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Razredno vijeće:

- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu,

- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma,

-utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika,

- utvrđuje opći uspjeh učenika na prijedlog razrednika

- utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća,

- utvrđuje, u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta, zaključnu ocjenu učenika na prijedlog nastavnika ili stručnog suradnika kojega je odredio ravnatelj,

- predlaže izlete razrednog odjela,

- surađuje s Vijećem učenika,

- surađuje s Vijećem roditelja,

- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika,

- raspravlja o etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi i kućnom redu prije njihova donošenja,

- izriče pedagošku mjeru za koju je ovlašten,

- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.

Članak 79.

Nastavničko vijeće i Razredno vijeće rade na sjednicama.

Sjednice Nastavničkog vijeća planiraju se Godišnjim planom i programom rada Učilišta, a saziva ih ravnatelj u skladu s planom i potrebom održavanja sjednice.

Sjednice razrednog vijeća planiraju se godišnjim planom i programom rada Učilišta, a saziva ih razrednik svakog razrednog odjela, u skladu s planom i potrebom održavanja sjednice.

Članak 80.

Pisani pozivi za sjednice Nastavničkog vijeća i Razrednog vijeća stavljaju se na oglasnu ploču.

Poziv za sjednicu obvezno sadrži mjesto i vrijeme održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda.

Članak 81.

Sjednici Nastavničkog vijeća predsjedava ravnatelj Učilišta.

Sjednici Razrednih vijeća predsjedava razrednik razrednog odjela.

Članak 82.

Na sjednici ravnatelj, odnosno razrednik provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina članova Nastavničkog, odnosno Razrednog vijeća, utvrđuje izostanke članova i daje na prihvaćanje predloženi dnevni red.

Članak 83.

Za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje potrebno je da na sjednici Nastavničkog, odnosno Razrednog vijeća bude nazočna natpolovična većina od ukupnog broja članova.

Članak 84.

Članovi glasuju javno, dizanjem ruku.

Nastavničko vijeće donosi stajalište u postupku izbora i imenovanja ravnatelja tajnim glasovanje.

Nastavničko, odnosno Razredno vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Članak 85.

Zapisnik sa sjednice Nastavničkog vijeća vodi član kojeg na prijedlog ravnatelja odredi Nastavničko vijeće.

Članak 86.

Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i  Razrednog vijeća.

- skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika,

- skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu

- prati život i rad učenika izvan Škole,

- ispunjava i potpisuje svjedodžbe i druge isprave svog razrednog odjela,

- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika,

- predlaže Razrednom vijeću ocjenu iz vladanja učenika,

- poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju školskih obveza,

- saziva sjednice Razrednog vijeća i predsjedava im,

- podnosi izvješće o radu Razrednog vijeća Nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole,

- izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika razrednog odjela u učenju i vladanju,

- izriče pedagošku mjeru za koju je ovlašten,

- priopćuje učeniku opći uspjeh,

- skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta,

- pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema,

- obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.

Članak 87.

Način rada i odlučivanja Nastavničkog i Razrednog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Nastavničkog i Razrednog vijeća.

Članak 88.

Samovrednovanje Učilišta provodi  Povjerenstvo za kvalitetu koje imenuje i razrješuje Školski odbor.

Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 članova i to:                                                                      

- 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika

- 1 član iz reda dionika na prijedlog Osnivača

- 1 član iz reda učenika

- 1 član iz reda roditelja

 

Članovi povjerenstva za kvalitetu iz reda nastavnika biraju se na način na koji se biraju članovi Školskog odbora iz reda nastavnika.

Izbor člana Povjerenstva za kvalitetu iz reda učenika i reda roditelja učenika provodi se na način kao izbor predsjednika vijeća učenika i vijeća roditelja.

Mandat članovima povjerenstva za kvalitetu traje 3 godine.

Članovima povjerenstva za kvalitetu iz reda učenika i iz reda roditelja mandat traje do 31. Kolovoza školske godine u kojoj je prestao status redovnog učenika.

Članovima Povjerenstva za kvalitetu izabranim na dopunskim izborima , mandat traje do isteka mandata ostalim članovima.

Mandat članovima može prestati i prije isteka roka mandata :

- na vlastiti zahtjev

- po zahtjevu za razrješenje tijela koje je člana predložilo.

        

V.  RADNICI

Članak 89.

Radnici Učilišta osobe su koje u Učilištu imaju zasnovan radni odnos, a koje sudjeluju u odgojno- obrazovnom radu s učenicima , kao i druge osobe potrebne za rad Učilišta.

Odgojno obrazovni rad u Učilištu obavljaju nastavnici i stručni suradnici.

Članak 90.

Nastavnici i stručni suradnici imaju pravo i dužnost trajno se stručno osposobljavati i usavršavati, pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.

Osposobljavanje i usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika sastavni je dio radnih obveza nastavnika i stručnih suradnika.

Članak 91.

Učilište ima tajnika.

Poslove tajnika učilišta može obavljati osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave, odnosno preddiplomski stručni studij upravne struke ako se na javni natječaj ne javi osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.

Tajnik Učilišta obavlja poslove koje propiše Ministar.

Članak 92.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika  Učilišta obavlja se prema zakonu, pod-zakonskim aktima i općim aktima Učilišta, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.

Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj ili radnik Učilišta kojeg ravnatelj za to pisano opunomoći.

Članak 93.

Radni odnosi u Učilištu uređuju se Pravilnikom o radu.

 

VI. UČENICI

Članak 94.

Status redovnog učenika stječe se upisom u  Učilište.

U prvi razred učenici se upisuju na temelju odluke o upisu.

Članak 95.

Natječaj za upis u učenika u prvi razred srednje škole objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Učilišta i Osnivača, a sadržaj natječaja propisuje se odlukom o upisu.

Članak  96.

Elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole propisuje Ministar pravilnikom.

Upis učenika provodi jedno ili više povjerenstava koje imenuje ravnatelj.

Članak 97.

Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji želi nastaviti srednje školovanje  u republici Hrvatskoj  Učilište će upisati u odgovarajući razred samo temeljem rješenja o priznavanju istovrijednosti svjedodžbe radi nastavka naobrazbe.

Članak 98.

Nastavničko vijeće može u skladu za zahtjevom učenika odnosno roditelja ili skrbnika, učeniku koji je pohađao drugi program, odobriti upis i nastavak obrazovanja u Školi najkasnije do početka drugog polugodišta.

Odlukom o odobrenju upisa i nastavka obrazovanja u Školi Nastavničko vijeće utvrđuje i sadržaj razlikovnih odnosno dopunskih ispita te način i rokove njihova polaganja.

Nastavničko vijeće može, u skladu sa zahtjevom učenika odnosno roditelja ili skrbnika, učeniku koji je pohađao isti program u školi u drugom gradu u Republici Hrvatskoj, odobriti upis i nastavak obrazovanja u Školi i nakon početka drugog polugodišta.

Protiv odluke kojom se ne odobrava upis i nastavak obrazovanja u Školi, učenik odnosno roditelj ili skrbnik učenika mogu podnijeti žalbu ravnatelju Škole. Odluka ravnatelja je konačna.

Članak 99.

Za učenika koji se ispisao iz Učilišta , Učilište u matičnoj knjizi zaključuje posljednji razred koji je završio u Učilištu.

 

Članak 100.

a) Učenik ima pravo:

- na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
- na savjet i pomoć u rješavanju problema, a sukladno njegovom najboljem    interesu
- na uvažavanje njegovog mišljenja
- na pomoć drugih učenika Učilišta
- na pritužbu koju može predati učiteljima, odnosno nastavnicima, ravnatelju i Školskom odboru                                                                     - sudjelovati u radu Vijeća učenika te u izradi i provedbi  odlike o kućnom redu
- predlagati poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada

b) Učenik je obvezan:

- pohađati obavezni dio programa i druge oblike odgojno-obrazovnog rada  koje je izabrao
- pridržavati se pravila Kućnog reda
- ispunjavati upute nastavnika i stručnih suradnika i ravnatelja i drugih zaposlenika učilišta , a koje su u skladu s pravnim propisima i odlukom o kućnom redu Učilišta
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva.

Članak  101.

Opravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak za koji je razredniku, najkasnije drugi dan od dolaska učenika u Učilište, dostavljena liječnička potvrda ili potvrda nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe, uključujući i e-potvrdu o narudžbi na pregled u zdravstvenoj ustanovi. O razlogu izostanka roditelj odnosno skrbnik obvezan je izvijestiti razrednika najkasnije drugi dan od izostanka.

Opravdanim izostankom s nastave smatra se i izostanak za koji je roditelj odnosno skrbnik pravodobno podnio zahtjev za odobrenje izostanka, a kojeg može odobriti:

- nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,

- razrednik za izostanak do 3 (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,

- ravnatelj za izostanak do 7 (uzastopnih) radnih dana,

- Nastavničko vijeće za izostanak do 15 (uzastopnih) radnih dana.

Roditelj odnosno skrbnik može, više puta godišnje, osobno ili pisanim putem najkasnije drugi dan od dolaska učenika u Učilište, opravdati izostanak učenika u trajanju do tri radna dana, za koji nije podnesen zahtjev iz stavka 2. ovoga članka.

Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od 3 radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

Članak 102.

Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, razrednik  će zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikova neizvršavanja obveza.

O učenicima koji ne pohađaju nastavu ili ju ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan izvijestiti Gradski ured i nadležni centar za socijalnu skrb.

Članak 103.

Redovni učenik Učilišta prati se i ocjenjuje tijekom nastave.

Temeljem praćenja i ocjenjivanja zaključnu ocjenu za iz nastavnog predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta.

Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet utvrđuje se javno u razrednom odjelu na kraju nastavne godine.

Na završetku svakog razreda, učeniku se izdaje razredna svjedodžba.

Članak 104.

Učenik ili roditelj učenika  koji nije zadovoljan  zaključnom ocjenom  iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom. 

Članak 105.

Povjerenstvo koje određuje Nastavničko vijeće čine tri člana.

Polaganje ispita provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 106.

Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.

Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje Nastavničko vijeće.

Članak 107.

Pisani dio ispita traje najdulje 90 minuta.

Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.

Članak 108.

Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.

Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati svi članovi povjerenstva.

Članak 109.

Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.

Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.

Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.

Ako je povjerenstvo utvrdilo prolaznu ocjenu, ocjena povjerenstva je konačna.

Ako povjerenstvo utvrdi ocjenu nedovoljan, učenika se upućuje na dopunski rad iz članka 113. stavka 1.ovoga Statuta.

Ocjena povjerenstva ne može biti niža od zaključne ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za polaganje ispita pred povjerenstvom.

Članak 110.

O tijeku  ispita vodi se zapisnik.

Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.

Zapisnik potpisuju svi članovi povjerenstva.

Članak 111.

U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, podatci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjena iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.

Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.

Zapisnici o ispitima i pisani radovi pohranjuju se u pismohrani Učilišta.

Članak 112.

Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana podnijeti zahtjev za preispitivanje ocjene.

Odluka nastavničkog vijeća o ocjeni iz vladanja učenika je konačna.

Članak 113.

Za redovnog učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, Učilište je dužno organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad.

Dopunski rad je učenik dužan pohađati.

Trajanje dopunskog rada utvrđuje Nastavničko vijeće po nastavnim predmetima i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.

Nastavnik koji je s učenikom obavio dopunski rad, obvezan je učeniku zaključiti ocjenu. Ako se učeniku nakon dopunskog rada zaključi negativna ocjena, učenik se upućuje na popravni ispit.

Učenik koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan iz tri ili više nastavnih predmeta, upućuje se na ponavljanje razreda.

Na ponavljanje razreda upućuje se i učenik iz stavka 1. ovoga članka koji nije položio popravni ispit.

Članak 114.

Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.

Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na mrežnim stranicama i ploči Učilišta.

Članak 115.

Popravni ispit polaže se pred povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.

Na polaganje popravnih ispita primjenjuju se članci od 106. do 111 . ovoga Statuta.

Članak  116.

 

Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu u postotku većem od 30% ukupnog broja sati i biti ocijenjen iz jednog ili više predmeta, upućuje se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita. 

Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se: 

- bolest u dužem trajanju, 
- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela, 
- drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće.

Članak 117.

O upućivanju učenika  na predmetni ili razredni ispit odlučuje Razredno vijeće.

Ispiti se polažu pred povjerenstvom koje čini razrednik, predmetni nastavnik i nastavnik istog ili srodnog predmeta.

U odluci o upućivanju na polaganje predmetnog ili razrednog ispita utvrđuje se raspored i rokovi polaganja ispita.

Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastave ili kasnije ako je to prijeko potrebno.

Učenik ne može polagati više od 3 (tri) ispita u jednom danu.

Članak 118.

Učeniku koji na razrednom ispitu položio 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita.

Predmetni i razredni ispit učenik mora položiti najkasnije do početka iduće školske godine.

Članak 119.

Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi popravnom, predmetnom ili razrednom ispitu u propisnim rokovima ravnatelj mu je dužan osigurati  polaganje ispita nakon prestanka razloga spriječenosti pristupanja ispitu.

Članak 120.

Učenici koji se upisuju u Učilište iz škola koje imaju program čiji se sadržaji razlikuju dužni su polagati razlikovne i/ili dopunske ispita.

Sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove polaganja ispita određuje Nastavničko vijeće.

Razlikovne i dopunske ispite polaže učenik koji je stekao nižu razinu obrazovanja, kao i učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine, a nastavlja školovanje u statusu redovnog učenika.

Članak 121.

Razlikovni i dopunski ispiti mogu se polagati u cijelosti ili po godišnjim sadržajima.

Za polaganje razlikovnih ili  dopunskih ispita primjenjuju se odredbe ovog statuta koje vrijede za polaganje predmetnih ili razrednih ispita.

Učenici koji prema propisima imaju status kategoriziranog sportaša prema odredbama Zakona o sportu, daroviti učenici u umjetničkim programima te učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja, mogu završiti obrazovanje u Učilištu  pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa.

Uvjete, način i postupak obrazovanja  učenika iz stavka 3. ovog članka utvrđuje Nastavničko vijeće.

 

VII. PEDAGOŠKE MJERE

Članak 122.

Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Učilištu i izvan nje mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.

Članak 123.

Pohvale su:

- pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.,

- usmene pohvale,

- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.

Članak 124.

Nagrade su:

- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.,

- sportski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.

- novčane nagrade.

Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Učilišta.

Članak 125.

Pohvale i nagrade mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini, razredu i sl.

Članak 126.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Učilišta te fizičke i pravne osobe izvan Učilišta.

Članak 127.

Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.

Pisanu pohvalu učeniku daje Razredno vijeće.

Nagrade učeniku dodjeljuje Nastavničko vijeće.

Članak 128.

O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.

O pohvalama i nagradama u Učilištu se vodi evidencija.

Članak 129.

Pisana pohvala i pisana isprava izdaje se na obrascu koji utvrđuje Nastavničko vijeće.

Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a pisanu ispravu ravnatelj.

Članak 130.

Pedagoške mjere izriču se učenicima zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja učenika, a radi sprečavanja i otklanjanja negativnih pojava, nemarnog odnosa učenika prema odgojno-obrazovnom radu i učenju, kršenja unutarnjeg reda, nekulturnog i neprimjerenog ponašanja, oštećivanja školske imovine i ponavljanja kršenja dužnosti i obveza.

Pedagoške mjere ne mogu se izreći prema razrednom odjelu ili obrazovnoj skupini.

Članak 131.

Pedagoške mjere  povreda dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja su:

- opomena,

- ukor,

- opomena pred isključenje iz Učilišta,

- odgojno-obrazovni tretman produženog stručnog postupka,

- isključenje iz Učilišta.

Članak 132.

Opomena se izriče zbog:

- ometanja drugih učenika u učenju i praćenju nastave,
- neopravdanog izostanka s nastave ili drugih aktivnosti od 5-8  školskih sati,
- ometanja nastavnika u vrijeme održavanja nastave i drugih oblika odgojno- obrazovnog rada,
- neredovitog nošenja školskog pribora i opreme.

Članak 133.

Ukor se izriče zbog:

- neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada od 9 do 15 školskih sati.
- izazivanja sukoba,
- oštećivanja školske imovine i imovine drugih učenika, nastavnika, drugih radnika i građana,
- kršenja Kućnog reda,
- nemarnog odnosa prema učenju i radu,
- ponavljanje povrede za koju je učeniku već izrečena opomena.

Članak 134.

Opomena pred isključenje izriče se zbog:

- neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika  odgojno- obrazovnog rada od 16 ( šesnaest ) do 25 (dvadesetpet) školskih sati,

- trajnijeg izbjegavanja školskih obveza,

- ugrožavanje sigurnosti učenika, nastavnika, drugih radnika i građana

- namjernog uništavanja ili krivotvorenja pedagoške dokumentacije,

- otuđivanja i težeg oštećenja imovine Učilišta, drugih učenika, radnika Učilišta i građana,

- težeg kršenja Kućnog reda,

- pokušaja, odnosno zapisivanja ili prepravljanja ocjene u imeniku i svjedodžbi.       

Članak 135.

Odgojno- obrazovni tretman  produženog  stručnog  postupka provodi se prema učeniku Učilišta u skladu s Pravilnikom o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka.

Članak 136.

Isključenje  iz Učilišta izriče se zbog:

- neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada više od 25 ( dvadesetpet)  školskih  sati,
- izazivanje tučnjave i fizičkog napada na drugog učenika, radnika Učilišta ili građanina,
- uživanje alkohola ili drugog sredstva ovisnosti ili njihovog unošenja u Učilište,
- neprimjerenog ponašanja ili činjenja materijalne štete na izletu, odnosno ekskurziji,
- namjernog nanošenja veće štete Učilištu, drugim učenicima i radnicima, odnosno građanima,
- osobito teškog kršenja Kućnog reda ,
- protupravnog prisvajanja imovine Učilišta, radnika Učilišta i građana.

Članak 137.

Pedagošku mjeru opomena učeniku izriče razrednik.

Pedagošku mjeru ukor izriče Razredno vijeće.

Pedagošku mjeru opomena pred isključenje i odgojno-obrazovni tretman produženog stručnog postupka  učeniku izriče Nastavničko vijeće.

Pedagošku mjeru isključenja i Učilišta učeniku izriče ravnatelj na temelju obavijesti Nastavničkog vijeća.

Do okončanja postupka izricanja pedagoške mjere isključenja iz Učilišta ravnatelj može učenika trenutačno udaljiti iz odgojno-obrazovnog procesa.

Članak 138.

Prijedlog za donošenje pedagoških mjera može  dati:

- svaki nastavnik pojedinačno
- Razredno vijeće
- Vijeće roditelja
- ravnatelj.

Prijedlog za izricanje pedagoških mjera ukor, opomena pred isključenje iz Učilišta i isključenje iz Učilišta podnosi se u pisano.

U prijedlogu se mora opisati mjesto, vrijeme i način počinjenja povrjede dužnosti ili neispunjavanja obveza ili nasilničkog ponašanja.

Prijedlog se mora dostaviti najkasnije u roku sedam dana od dana saznanja za počinjenu povredu.

Članak 139.

Na pokretanje postupka vođenje postupka i donošenje rješenja o pedagoškoj mjeri primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Razredno vijeće i Nastavničko vijeće mogu ovlastiti nekoga od svojih članova ili imenovati povjerenstvo koje će provesti upravni postupak do donošenja rješenja o pedagoškoj mjeri.

Kod utvrđivanja činjeničnog stanja ovlašteno tijelo treba voditi računa o učenikovu razvoju, obiteljskim i drugim okolnostima u kojima se učenik nalazi.

Članak 140.

Kod izricanja pedagoških mjera ovlaštena tijela dužna su voditi računa o mentalnoj i socijalnoj zrelosti učenika, općem stanju, osjetljivosti i drugim okolnostima koje utječu na njegov razvoj.

Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, zastrašivanja, ponižavanja učenika niti povrjeda njegove osobnosti.

Članak 141.

Pedagoške mjere izriču se za tekuću nastavnu godinu.

Članak 142.

Nakon provedenog postupka za izricanje pedagoške mjere ovlašteno tijelo može postupak obustaviti ili izreći odgovarajuću pedagošku mjeru. U jednom se postupku može izreći samo jedna pedagoška mjera.

Pedagoška mjera izriče se rješenjem.

Članak 143.

Protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj  mjeri učenik, odnosno roditelj učenika ima pravo žalbe.

O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri opomene odlučuje Razredno vijeće.

O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri ukora odlučuje Nastavničko vijeće.

O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri opomene pred isključenje iz Učilišta i  odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka odlučuje ravnatelj.

O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz Učilišta odlučuje Ministarstvo.

Članak 144.

Žalba se podnosi pisano ili izjavom u zapisnik u roku do 15 dana od dana primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri.

Žalba se podnosi tijelu koje je donijelo rješenje.

Žalba odgađa izvršenje rješenje o izrečenoj pedagoškoj mjeri.

Članak 145.

Tijela Učilišta koja rješavaju u žalbenom postupku dužna su provesti postupak i donijeti rješenje što prije, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka žalbe.

Tijelo koje rješava o žalbi može rješenje o izrečenoj mjeri potvrditi, poništiti, ukinuti ili zamijeniti blažom mjerom.

Rješenje žalbenog tijela je konačno.

Članak 146.

Izvršno rješenje o pedagoškoj mjeri provodi razrednik odnosno ravnatelj u roku od osam dana od dana izvršnosti.

Izvršne pedagoške mjere unose se u pedagošku dokumentaciju, osim u svjedodžbu.

Članak 147.

Tijela ovlaštena za donošenje i izvršenje pedagoških mjera dužna su nakon izrečene mjere pratiti uspjeh i ponašanje učenika te svojom aktivnosti nastojati da učenik ispravno shvati smisao izrečene mjere.

Članak 148.

Tijelo koje je donijelo mjeru može, ako ocijeni da je donesena mjera imala ispravan učinak na učenika i postigla željenu svrhu, na kraju tekuće školske godine donijeti odluku o brisanju izrečene mjere.

 

VIII. VIJEĆE UČENIKA

Članak 149.

U Učilištu se osniva Vijeće učenika  koje čine predstavnici svakog razrednog odjela.

Vijeće učenika:

- priprema i daje prijedloge tijelima Učilišta o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju,
- izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika,
- predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga,
- predlaže člana povjerenstva za kvalitetu,
- daje sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija,
- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Učilištu,
- pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza,
- predlažu skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj skrbi učenika,
- predlaže ravnatelju, Nastavničkom vijeću i Školskom odboru mjere za promicanje prava i interesa učenika
- predlaže kandidate za Savjet mladih Grada Zagreba,
- raspravlja o Etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno- obrazovne djelatnosti u učilištu i odluci o kućnom redu prije njihova donošenja
- obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima.

Članak 150.

Predstavnici razrednih odjela u Vijeću učenika su predsjednici razrednih odjela.

Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj glasova nazočnih učenika.

Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.

Članak 151.

Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel u Vijeću učenika, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u Školi. Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili izočnosti.

Članak 152.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika.

Članovi Vijeća učenika Učilišta između sebe biraju predsjednika Vijeća učenika Učilišta.

Za predsjednika Vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.

Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

O izboru predsjednika Vijeća učenika Učilišta vodi se zapisnik.

Članak 153.

Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kad se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

Školski odbor, Razredno vijeće i Nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika Vijeća učenika na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

 

IX. RODITELJI I SKRBNICI

Članak 154.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Učilište surađuje s roditeljima putem roditeljskih sastanaka i individualnih razgovora.

Učilište će izvješćivati roditelje, odnosno skrbnike i pisanim putem o uspjehu i vladanju učenika ukoliko se za to ukaže potreba tijekom školske godine.

Članak 155.

Učilište saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.

Opći i razredni sastanci sazivaju se prema potrebi.

Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se  tijekom nastavne godine.

Članak 156.

Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave.

Roditelji odnosno skrbnici dužni su obavijestiti razrednika o razlogu izostanka učenika najkasnije drugi dan nakon izostanka.

Roditelji odnosno skrbnici dužni su opravdati izostanak učenika, osobno ili pisanim putem (ispričnicom roditelja odnosno skrbnika, liječničkom potvrdom ili potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe, uključujući i e-potvrdu o narudžbi na pregled u zdravstvenoj ustanovi), najkasnije drugi dan od dolaska učenika u Učilište.

Članak 157.

Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Učilištu nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Učilištu, na izletu ili eskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

Članak 158.

Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Učilištu koje se odnose na ostvarivanje nastavnog plana i programa. Ostale obveze roditelji, odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru s Učilištem.

U skladu  s aktima Školskog odbora i ravnatelja i svojim interesima roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:

- osiguranja učenika
- popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
- školskih izleta i ekskurzija
- kino-predstava
- kazališnih predstava
- priredaba i natjecanja
- materijal za laboratorijske i kabinetske vježbe.

 

X. VIJEĆE RODITELJA

Članak 159.

U Učilištu se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja Učilišta s društvenom sredinom.

Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.

Članak 160.

Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za vijeće roditelja.

Postupkom izbora rukovode razrednici.

Vijeće roditelja bira se za  tekuću školsku godinu.

Članak 161.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja saziva i vodi ravnatelj Učilišta do izbora predsjednika Vijeća roditelja.

Članak 162.

Članovi Vijeća roditelja između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa  se javnom glasovanju.

Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.

Nakon što je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova bira se zamjenik predsjednika na isti način.

Članak 163.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima važnim za život i rad Učilišta te:

- daje mišljenje  o prijedlogu školskog kurikuluma, Godišnjeg plana i programa rada Učilišta Nastavničkom vijeću odnosno ravnatelju,
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, Godišnjeg plana i programa rada Učilišta,
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom,
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja,
- predlaže člana Povjerenstva za kvalitetu,
- predlaže mjere za unaprjeđenje odgojno- obrazovnog rada Učilišta,
- daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih  i kulturnih sadržaja Učilišta
- daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada  u Učilištu
- daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći.
- raspravlja o Etičkom kodeksu  neposrednih nositelja odgojno- obrazovne djelatnosti u Učilištu i odluci o kućnom redu prije njihova donošenja,
- donosi stajalište u postupku izbora i imenovanja ravnatelja.

Članak 164.

Ravnatelj Učilišta dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za Učilište.

Ravnatelj Učilišta, Školski odbor i Osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga pisano izvijestiti.

Članak 165.

Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja, odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik privremeno spriječen.

Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja , a predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova , osim u slučaju donošenja stajališta u postupku izbora i imenovanja ravnatelja, kad odlučuje tajnim glasovanjem, Vijeća ili ravnatelj Učilišta.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik Učilišta i organizira pravovremenu dostavu poziva i materijala za sjednicu.

Članak 166.

Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici prisutna većina svih članova.

Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova osim u slučaju donošenja stajališta u postupku izbora imenovanja ravnatelja kada odlučuje  tajnim glasovanjem.

Članak 167.

O tijeku sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.

Nakon sjednice zapisnik sa sjednice pohranjuje se u tajništvo Učilišta na čuvanje.

 

XI. JAVNOST RADA

Članak 168.

Rad Učilišta i njegovih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:

- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i Osnivaču o rezultatima odgojno- obrazovnog rada,
- podnošenjem financijskih izvješća,
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela,
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja,

Za javnost rada odgovorni su predsjednik Školskog odbora i ravnatelj.

Članak 169.

Učilište kao tijelo  javne vlasti dužno je svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim osobama omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže i nadzire u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 

XII. POSLOVNA TAJNA

Članak  170.

Poslovnom tajnom  smatraju se osobito:

- podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Učilištu,
- osobni podaci o učenicima i radnicima Učilišta,
- podaci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge,
- podaci o poslovnim rezultatima,
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.

Članak 171.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi radnici, bez obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.

Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Učilištu.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku.

 

XIII. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZAŠTITA POTROŠAČA

Članak 172.

Radnici Učilišta trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih  i radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.

Zaštita okoliša razumijeva zajedničko djelovanje  radnika Učilišta, učenika i građana na čijem području učilište djeluje.

Članak 173.

Nastavnici su dužni neprestano prosvjećivati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša te o pravima i obvezama vezanim za zaštitu potrošača.

Program zaštite okoliša i program zaštite potrošača sastavni su dijelovi Godišnjeg plana i programa rada Učilišta.

 

XIV. IMOVINA UČILIŠTA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 174.

Imovinu Učilišta čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Učilišta dužni su skrbiti svi radnici Učilišta.

Članak 175.

Za obavljanje djelatnosti Učilište osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna Osnivača, prihodima koji se ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti i drugim namjenskim prihodima, uplatama roditelja za posebne usluge i aktivnosti Učilišta, donacijama i drugim izvorima.

Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.

Članak 176.

Polugodišnji i godišnji obračun utvrđuje Školski odbor.

Članak 177.

Ako Učilište na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom, odnosno Odlukom Osnivača.

Članak 178.

Ako Učilište na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, taj će gubitak namiriti u skladu s odlukom Osnivača.

             

XV. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI UČILIŠTA

Članak  179.

Opći akti Učilišta su:

- statut,
- pravilnik,
- poslovnik,
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Učilištu.

Članak 180.

Pored Statuta Učilište ima:

Pravilnik o radu,
Pravilnik o zaštiti na radu,
Pravilnik o zaštiti od požara,
Pravilčnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva,
Pravilnik o radu školske knjižnice,
Pravilnik o obrazovanju odraslih,
Poslovnik  o radu Školskog odbora,
Poslovnik o radu Nastavničkog i Razrednog vijeća,
Kućni red,
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti,
druge opće akte koje donosi Školski odbor sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona i ovog Statuta.

Članak 181.

Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može pokrenuti svaki član Školskog odbora te stručna tijela, Vijeće učenika i Vijeće roditelja prema prirodi akta.

Inicijativa se podnosi ravnatelju Učilišta.

Članak 182.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Učilišta.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim aktom nije određen kraći rok njihova stupanja na snagu.

Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka primjene određen neki kasniji dan.

Članak 183.

Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinačnim pravima i obvezama učenika i radnika donose kolegijalna tijela i ravnatelj.

Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.

Članak 184.

Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje Školski odbor.

Članak 185.

Ovaj Statut mijenja se ili dopunjuje odlukom koja se donosi po postupku za donošenje Statuta.

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 186.

Odredbe članaka od 130. do 148. primjenjuju se do stupanja na snagu pravilnika iz članka 86. stavka 3. Zakona.

Članak 187.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Učilišta.

Članak 188.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut  KLASA: 012-01/08-01/02, URBROJ: 251-111-0171-02/3-08-01 od 11.12.2008., kao i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, KLASA: 012-01/10-01/10-02, URBROJ: 251-111-02/3-10-02 od 18.03.2010,., KLASA: 012-01711-01/08, URBROJ: 251-111-0273-11-02 od 17.01.2011., KLASA: 012-01/11-01/08, URBRROJ: 251-111-0273-11-02 od 08.12.2011., KLASA: 012-01712-01/17, URBROJ: 251-111-02/3-12-09 od 10.12.2012, KLASA: 012-01/13-01/04, URBROJ: 251-111-02/3-13-01 od 25.04.2013.  i KLASA: 012—01/14-01-02, URBROJ: 251-111-02/3-14-01 od 29.05.2104.

 

Prijedlog Statuta Zdravstvenog učilišta, Zagreb, Medvedgradska 55, utvrđen je na 16. sjednici Školskog odbora od 26.06.2015.

 

KLASA:012-01/15-01/03

URBROJ:251-111-01/1-15-01

Zagreb, 26.06.2015.

                                                                                 

Utvrđuje se da da je Gradska skupština Grada Zagreba na ovaj Statut dala prethodnu suglasnost zaključkom  KLASA:  602-03/15-02/2, URBROJ: 251-01-05-15-27 od 16.07.2015.

                                                                                             

Ovaj  Statut objavljen je na oglasnoj ploči Učilišta 01.10..2015 i stupio je na snagu 09.10.2015.

 

KLASA: 012-01/15-01/05

URBROJ: 251-01-01/1-15-01

 

Zagreb, 30.09.2015.

       

 

 

 

 

 


Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Raspored zvona
 
 
JUTARNJA SMJENA
1. sat 8:00 - 8:45
2. sat 8:50 - 9:35
VELIKI ODMOR - 15 min
3. sat 9:50 - 10:35
4. sat 10:40 - 11:25
5. sat 11:30 - 12:15
6. sat 12:20 - 13:05
7. / 0. sat 13.10 - 13:55
POPODNEVNA SMJENA
1. sat 14:00 - 14:45
2. sat 14:50 - 15:35
VELIKI ODMOR - 15 min
3. sat 15:50 - 16:35
4. sat 16:40 - 17:25
5. sat 17:30 - 18: 15
6. sat 18:20 - 19:05
7. sat 19:10 - 19:55

Poštovani roditelji, na našu web stranicu običavamo stavljati bilješke o aktivnostima koje provodimo popraćene fotografijama  naših učenika.  Ukoliko među vama ima roditelja koji ne žele da fotografija njihove djece bude u tom kontekstu objavljena, najljepše molimo da se osobno javite u Pedagošku službu i o tome nas izvijestite. Uprava  Zdravstvenog učilišta, 25.9.2013.

Brojač posjeta
Ispis statistike od 13. 11. 2012.

Ukupno: 703096
Ovaj mjesec: 3553
Ovaj tjedan: 1032
CMS za škole logo
Zdravstveno učilište Zagreb / Medvedgradska 55, HR-10000 Zagreb / ss-zdravstveno-uciliste-zg.skole.hr / ured@ss-zdravstveno-uciliste-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju