preskoči na sadržaj

Zdravstveno učilište Zagreb

 

ZDRAVSTVENO UČILIŠTE, ZAGREB, MEDVEDGRADSKA 55

KLASA: 110-01/18-01/39

URBROJ: 251-111-01/1-18-01

Zagreb, 05.12.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08.,86/09.,90/11.,92/10., 16/12.,86/12.94/13.,152/14.i 07/17., 68/18) ravnatelj Zdravstvenog učilišta objavljuje:

N A T J E Č A J 

 za prijem računovodstvenog radnika, (SSS ekonomskog smjera )

  • računovodstveni radnik – SSS  ekonomskog smjera (m/ž)- 1 izvršitelj, puno radno vrijeme (40 sati, na određeno vrijeme, zamjena)

 

Uvjeti su prema članka 105. Zakona o Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine  br.87/08., 86/09.92/10., - ispravak 90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94.13.i 152/14.,07/17.,68/18.) i Pravilniku o stečenoj stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu NN1/96 i 80/ 99.).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice),
  • dokaz o  stečenoj stručnoj spremi( preslika)
  • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,126712.,94/13.,152714.,7/17.,i 68/18.) ne starije od 6 mjeseci,
  • elektronički zapis HZMO-a o radno pravnom statusu

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. zakona o ravnopravnosti spolova

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu , dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebne dokaze  sukladno posebnom zakonu  na osnovu kojeg s poziva na navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Propisi  kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba pri zapošljavanju :

1.Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „ Narodne novine broj. 174/04., 92.,/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11.,140/12., !9/13.,33/13., 148/13.,92/14.)

https:branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A11javanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A11javanju .pdf)

2.Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02.,47/10.,80/10.,93/11)

3. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

( „Narodne novine broj157/13,152/14.)

4. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92,77/92,27/93,58/93,2794,76/94,108/95,108/96,82/01,103/03 i 148/13).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole u roku 8 dana : ZDRAVSTVENO UČILIŠTE, MEDVEDGRADSKA 55, 10 000 ZAGREB s napomenom : „ Za natječaj pripravnika/pripravnice“.

Prijave za natječaj koje  ne sadrže traženu dokumentaciju smatraju se nepotpune i neće se razmatrati  Prijave koje stignu nakon natječajnog roka smatraju se nepravodobne i neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Učilišta.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju izričitu privolu da Zdravstveno učilište može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke kandidata u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Natječaj je objavljen dana 06.12.2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  Ispostava Zagreb te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Zdravstvenog učilišta.

Ravnatelj:

Hrvoje Odak, prof.


vijesti

Obavijest o rezultatu natječaja

Autor: Administrator , 13. 11. 2018. 09:06

Po natječaju su primljene:

Maja Cvetko, stručni učitelj- dentalni tehničari

Marina Gorički,  prof. kemije

Gordana Ćalić, prof. njemačkog jezika

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja

Autor: Administrator , 11. 10. 2018. 12:14

Po natječaju raspisanom 4. rujna 2018. za radno mjesto prof. kemije, ugovor je sklopljen s Marinom Gorički. Po natječaju raspisanom 23. kolovoza 2018. za radno mjesto učitelja stručnih predmeta, viši dentalni tehničar ili dentalni tehničar, ugovor o radu zaključen je s Majom Cvetko.

 [više]

Poništenje natječaja

Autor: Administrator , 7. 9. 2018. 10:17

Zdravstveno učilište poništava natječaj objavljen 23. kolovoza 2018. za radno mjesto profesora njemačkog jezika.

PONIŠTENJE

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja

Autor: Ana Goja Ljubešić, 18. 7. 2018. 12:35

Po natječaju raspisanom kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 15.06.2018.  do 26.06.2018., ugovor o radu zaključen je s Darkom Topolovcem. 

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja

Autor: Administrator , 10. 7. 2018. 12:13

Po natječaju raspisanom 19. lipnja 2018. za radno mjesto prof. stručnih predmeta ugovor o radu zaključen je sa Zrinkom Todorić.

 [više]

Poništenje natječaja

Autor: Administrator , 18. 6. 2018. 09:37

Zdravstveno učilište poništava natječaj objavljen 2. svibnja 2018. za radno mjesto profesora stručnih predmeta, dr. medicine.

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja

Autor: Administrator , 22. 5. 2018. 11:14

Po natječaju za domara/kotlovničara, ugovor o radu je sklopljen s Darkom Topolovcem.  

Po natječaju za profesora fizike, ugovor o radu je sklopljen s Tomislavom Vujevićem.

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja

Autor: Hrvoje Odak, 15. 2. 2018. 10:45

Po raspisanom natječaju za radno mjesto viša medicinska sestra, ugovor o radu zaključen je s Boženom Znika Dumandžić.

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja

Autor: Ana Goja Ljubešić, 22. 1. 2018. 13:34

Po natječaju raspisanom 2.01.2018. za radno mjesto računovodstveni radnik, zaključen  je ugovor o radu s Jelenom Lidijom Mihelić.

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja

Autor: Ana Goja Ljubešić, 16. 1. 2018. 11:43

Po natječaju objavljenom 01.12.2017. do 11.12.2017., za profesora stručnih predmeta primljena je Danijela  Bačić.

Po natječaju objavljenom 20.1.2017. do 28.12.2017. za profesora engleskog jezika primljena je Dina Tariba.

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja

Autor: Ana Goja Ljubešić, 13. 12. 2017. 09:10

Po natječaju raspisanom za profesore stručnih predmeta, dr. medicine u radni odnos primljeni su Alen Radulj, dr. med., puno radno vrijeme i Ilija Jurić, dr. med., nepuno radno vrijeme.

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja

Autor: Ana Goja Ljubešić, 11. 12. 2017. 13:49

Po natječaju raspisanom 28.11.2017. za radno mjesto profesora engleskog jezika, zaključen  je ugovor o radu s Martinom Lenard.

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja

Autor: Ana Goja Ljubešić, 12. 10. 2017. 13:57

Po natječaju objavljenom 15.09. 2017.godine. ugovor o radu, na određeno, zamjena, za radno mjesto profesora matematike zaključen je s Dubravkom Senjanec. 

Za radno mjesto profesora stručnih predmeta, doktor medicine, određeno, puno radno vrijeme, ugovor je zaključen s Gordanom Gatarić Aćimović. Za radno mjesto profesora stručnih premeta, doktor medicine, nepuno radno vrijeme, ugovor je zaključen s Marijom Horvatom.

Po istom natječaju, na radno mjesto učitelja stručnih predmeta, prvostupnica sestrinstva, 3 godine rada u dentalnoj medicini, neodređeno,nepuno radno vrijeme, ugovor je zaključen s Magdalenom Divković.

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja

Autor: Ana Goja Ljubešić, 11. 9. 2017. 12:46

Po natječaju raspisanom 22. kolovoza, ugovor o radu zaključen je s Gordanom Gatarić Aćimović za radno mjesto profesora stručnih predmeta, s Dubravkom Senjanec, za radno mjesto profesora matematike, te s Ivom Braje, za radno mjesto profesora stručnih predmeta farmaceutske struke.

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja

Autor: Ana Goja Ljubešić, 25. 4. 2017. 12:46

Po natječaju raspisanom u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 30.03.2017. do 07.04.2017. godine ugovor o radu je zaključen s Draganom Ivanković.

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja

Autor: Ana Goja Ljubešić, 7. 3. 2017. 09:44

Po natječaju raspisanom 17.02.2017. za radno mjesto profesora stručnih predmeta, zaključen  je ugovor o radu, nepuno radno vrijeme s Mateom Hudolin, dr med.

 [više]

Obavijest o poništenju natječaja

Autor: Ana Goja Ljubešić, 16. 1. 2017. 13:01

Zdravstveno učilište objavljuje poništenje natječaja objavljenog dana 27. 12. 2016. godine na radno mjesto računovodstveni radnik.

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto profesora hrvatskog jezika

Autor: Ana Goja Ljubešić, 10. 1. 2017. 12:19

Po Natječaju objavljenom 15.12.2016. (otvoren do 23.12.2016.), ugovor o radu, na određeno, do povratka na rad Silvije Pešorde, prof. hrvatskog jezika, zaključuje se sa Antonijom Jurčić.

 

U Zagrebu, 10.01.2017.

                                                                      Ravnatelj:

                                                                                                 Hrvoje Odak, prof.

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto pedagoga

Autor: Ana Goja Ljubešić, 10. 1. 2017. 12:15

Po Natječaju objavljenom 21.12.2016. (otvoren do 29.12.2016.), ugovor o radu, na određeno, do povratka na rad Tomislave Prebilić, pedagoginje, zaključuje se s Mirnom Šaban.

 

U Zagrebu, 10.01.2017.

                                                                      Ravnatelj:

                                                                                                 Hrvoje Odak, prof.

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto profesora stručnih predmeta

Autor: Ana Goja Ljubešić, 22. 12. 2016. 15:28

Na natječaj raspisan 05.12.2016. koji je vrijedio do 13.12.2016. godine kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto profesora stručnih predmeta, ugovor o radu, neodređeno, puno radno vrijeme, zaključen je s Majom Lovrić.

 

 [više]

  

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Raspored zvona
 
 
JUTARNJA SMJENA
1. sat 8:00 - 8:45
2. sat 8:50 - 9:35
VELIKI ODMOR - 15 min
3. sat 9:50 - 10:35
4. sat 10:40 - 11:25
5. sat 11:30 - 12:15
6. sat 12:20 - 13:05
7. / 0. sat 13.10 - 13:55
POPODNEVNA SMJENA
1. sat 14:00 - 14:45
2. sat 14:50 - 15:35
VELIKI ODMOR - 15 min
3. sat 15:50 - 16:35
4. sat 16:40 - 17:25
5. sat 17:30 - 18: 15
6. sat 18:20 - 19:05
7. sat 19:10 - 19:55

Poštovani roditelji, na našu web stranicu običavamo stavljati bilješke o aktivnostima koje provodimo popraćene fotografijama  naših učenika.  Ukoliko među vama ima roditelja koji ne žele da fotografija njihove djece bude u tom kontekstu objavljena, najljepše molimo da se osobno javite u Pedagošku službu i o tome nas izvijestite. Uprava  Zdravstvenog učilišta, 25.9.2013.

Brojač posjeta
Ispis statistike od 13. 11. 2012.

Ukupno: 703096
Ovaj mjesec: 3553
Ovaj tjedan: 1032
CMS za škole logo
Zdravstveno učilište Zagreb / Medvedgradska 55, HR-10000 Zagreb / ss-zdravstveno-uciliste-zg.skole.hr / ured@ss-zdravstveno-uciliste-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju